Vedtægter

Vedtægter for Dansk Flugtskydnings Forbund

§ 1 Navn og hjemsted

 

 

Forbundets navn er: Dansk Flugtskydnings Forbund

 

Forbundet anvender endvidere følgende binavn:

DFF
”Danish Clay Target Shooting Association”.

 

Forbundets emblem er en hvid due på blå baggrund.

 

§ 2 Formål og opgaver

 

 

Forbundets formål er at virke for flugtskydningens udbredelse og trivsel som idræt i Danmark.

 

Forbundet tilstræber at søge optagelse i nationale og internationale skytteorganisationer, som er relevante for DFF, f.eks. Danmarks Idræts Forbund, NSR, ESC, ISSF og FITASC.

 

Forbundets formål er at være arrangør af alle danske mesterskaber i flugtskydning og skydning til løbende mål, samt at være bemyndiget til at arrangere alle større skydninger inden for disse discipliner i Danmark (VM, EM, NM, m.v.). 

 

I samråd med sektionerne er det DFF’s formål at udtage skytter til deltagelse ved nationale og internationale konkurrencer såsom World Cup, OL, VM, EM og NM. Forbundet fastsætter regler og tider for udtagelsesskydninger til disse konkurrencer.

 

§ 3 Medlemskab

 

 

Som medlem af Dansk Flugtskydnings Forbund kan optages forbund, foreninger eller klubber, der udøver flugtskydning eller anden skydning til bevægeligt mål som idræt. (Forbund, foreninger og klubber betegnes herefter blot som forening).

 

Enkeltpersoner kan ikke optages som medlem i Dansk Flugtskydnings Forbund, men henvises til at søge optagelse i en tilsluttet forening.

 

§ 4 Repræsentantskab

 

 

Forbundets højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentanter fra hver af de tilsluttede foreninger. Repræsentantskabet er lovgivende myndighed i alle ordens- og skyderegler for flugtskydning for de under forbundets tilknyttede foreninger.

 

Hver forening fastsætter selv efter hvilke retningslinjer, dens repræsentanter udpeges. En repræsentant kan kun repræsentere en forening.

 

Det antal repræsentanter en forening kan udpege, fastsættes således:

 

Alle bestyrelsesmedlemmer i DFF har hver én stemme, og hvert bestyrelsesmedlem kan frit repræsentere en af de foreninger, de er medlem af, uden at den valgte forenings repræsentantantal nedsættes i forhold til efterfølgende. Foreningers medlem nr. 1, 31, 61, 101, 501, 1001, 2501, 5001 udløser hver én repræsentant.

 

Medlemsforeningerne skal indberette medlemstal til DFF inden den 1. marts, hvilket fremsendes til kasserer pr. e-mail. Foreningernes kontingent til DFF skal ligeledes betales inden den 1. marts, således at bestyrelsen har mulighed for at kontrollere, om foreningen har stemmeret, samt for at kunne opgøre, hvor mange repræsentanter hver enkelt forening kan møde med.

 

 

 

§ 5 Ordinært repræsentantskabsmøde

 

 

Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle forbundets anliggender.

 

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 

Forbundets bestyrelse fastsætter dato, tid og sted for afholdelse af repræsentantskabsmødet.

 

Indkaldelse til det årlige repræsentantskabsmøde skal ske pr. mail til samtlige medlemmer af forbundet samt tilsluttede foreningers formænd og kasserer senest 4 uger før mødets afholdelse indeholdende årsberetninger, revideret årsregnskab, forslag til budget og kontingent, og bestyrelsens beslutningsforslag.

 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være forbundet i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Bestyrelsen skal sørge for, at sådanne er videresendt til samme personkreds som ovenfor nævnt senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

 

Det ordinære repræsentantskabsmøde skal på sin dagsorden behandle mindst følgende punkter:


1. Valg af dirigent og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens årsberetninger

4. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse

5. Vedtagelse af næste års kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af forbundets bestyrelse, suppleanter og revisor, jf. § 7

8. Placering af stævner

9. Eventuelt

 

Hver tilmeldt og fremmødt repræsentant har én stemme ved repræsentantskabsmødet. Repræsentanter for foreninger, der er i restance med kontingent eller forsikringspræmie til DFF, har ikke stemmeret.

 

Afstemning afgøres ved almindelig stemmeflerhed og markeres ved håndsoprækning, med mindre dirigenten beslutter, at afstemning skal ske skriftligt, eller andet fremgår af nærværende vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 

§ 6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

 

 

Der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis minimum fem af bestyrelsens medlemmer skriftligt ønsker dette, eller minimum fem foreninger skriftligt udtrykker ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske pr. mail med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, tid og sted.

 

§ 7 Forbundets ledelse

 

 

På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges:

 

11 personvalgte medlemmer, der udgør forbundets bestyrelse

2 suppleanter til forbundets bestyrelse

2 revisorer

1 revisorsuppleant

 

Alle valg gælder for en periode af 2 år og sker efter følgende retningslinjer:

 

I lige år vælges følgende 5 bestyrelsesmedlemmer:

Formand
Sektionsleder i Jagtskydning

Sektionsleder i Nordisk Trap

Sektionsleder i Running Target

IT Ansvarlig

1 bestyrelsessuppleant

1 revisor

1 revisorsuppleant

I ulige år vælges følgende 6 bestyrelsesmedlemmer:


Næstformand
Kasserer
Sektionsleder i OL Trap/OL Dobbelt Trap

Sektionsleder i OL Skeet

Sektionsleder i Sporting

Sektionsleder i Uddannelse

1 bestyrelsessuppleant

1 revisor

 

Alle valg til bestyrelse sker som direkte valg.

 

Såfremt et medlem af bestyrelsen udtræder, indkaldes i stedet den suppleant, der er udpeget ved samme repræsentantskabsmøde. Hvis denne allerede er indtrådt i bestyrelsen, udpeges suppleanten fra det andet år.

Enhver, der ønsker at opstille til valg, er forpligtet til at give oplysning om, hvilke øvrige tillidsposter m.v. den pågældende besidder, idet opstilling samt valg til foreningens bestyrelse er betinget af, at der ikke består en interessekonflikt for den pågældende. Afgørelse af, hvorvidt øvrige tillidsposter m.v. udgør en potentiel interessekonflikt afgøres af repræsentantskabet. 

 

§ 8 Udvalg og ansvarsområde

 

Forbundets bestyrelse fastlægger selv sin forretningsorden og skal holde bestyrelsesmøde mindst to gange årligt, eller så tit formanden anser det for påkrævet. Tre bestyrelsesmedlemmer kan forlange bestyrelsen indkaldt. 

 

DFF´s skydeudvalg besættes af formanden, derudover har disciplinerne Jagtskydning, Nordisk Trap, Running Target, OL Skeet, OL Trap/OL Dobbelt Trap og DFF Sporting, hver en repræsentant i skydeudvalget.

 

Skydeudvalget fungerer som forbundets disciplinærudvalg. Afgørelser i disciplinærudvalget, som er foretaget efter DIF´s ”Code of conduct”, kan ikke ankes.

 

Skydeudvalget arbejder efter bestyrelsens direktiver, der også fastsætter arbejds- og ansvarsområder.

 

Bestyrelsen kan nedsætte et fornødent antal ad hoc udvalg til løsning af forbundets opgaver. Formand for et udvalg skal være valgt som medlem af bestyrelsen. Et nedsat udvalg arbejder efter bestyrelsens direktiver, der også fastsætter arbejds- og ansvarsområder.

 

§ 9 Eksklusion

 

 

En forening eller bestyrelsesmedlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod forbundets vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. I sager om udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Ved møde herom har det pågældende medlem ret til at medtage en bisidder.

 

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen prøves på førstkommende repræsentantskabsmøde, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt medlemmet har anmodet om at eksklusionen behandles på repræsentantskabsmøde, har det pågældende medlem og bisidderen møderet. Repræsentantskabets afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af forbundets vedtægte

 

 

§ 10 Optagelse

 

 

Begæring om optagelse i forbundet indsendes skriftligt til bestyrelsesformanden sammen med en kopi af den ansøgendes vedtægter.

 

Derudover indsendes til DFF’s kasserer:

 

1. Første års kontingent 

2. Foreningens officielle adresse

3. Adressen på den/de skydebaner, hvor foreningen dyrker skydning

4. Navn, adresse, telefonnumre og mailadresser på foreningens formand, kasserer og flugt-kontaktperson

5. Angivelse af foreningens medlemstal

6. Kopi af foreningens seneste årsregnskab

 

Foreningen er herefter foreløbigt medlem.

 

Foreningen vil få tilsendt samme materiale som vore øvrige medlemsforeninger, og dens medlemmer kan deltage i Dansk Flugtskydning Forbunds aktiviteter. 

 

Bestyrelsen afgør om endelig godkendelse kan gives, når vedtægterne er gennemgået af bestyrelsen, og såfremt foreningens vedtægter ikke strider imod DFF’s vedtægter. Bestyrelsen kan udskyde endelig stillingtagen til drøftelse og afstemning på næste ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde, hvor formand for den pågældende forening også har møderet.

 

§ 11 Kontingent og hæftelse

 

 

Medlemsforeninger betaler et af repræsentantskabet fastsat årligt kontingent inklusiv forsikringspræmie.

Bestyrelsen og forbundets medlemsforeninger hæfter ikke for forbundets forpligtelser.

 

§ 12 Regnskab

 

 

Forbundets regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

Sektionsregnskab for hver enkelt sektion føres af sektionslederen.

Regnskab føres af den på det ordinære repræsentantskabsmøde valgte kasserer i overensstemmelse med gældende bogføringslov og god regnskabsskik.

De respektive sektionsledere skal senest 15/1 aflevere sektionsregnskab til DFFs kasserer.

Kasserer udarbejder i overensstemmelse med gældende bogføringslov og god regnskabsskik regnskab for hovedkassen samt opsætter samlet årsregnskab for DFF, idet revision af årsregnskabet skal være foretaget senest 15/2. 

Regnskaberne revideres af den på det ordinære repræsentantskabsmøde valgte revisor og skal udarbejdes umiddelbart efter regnskabsårets afslutning. Regnskaberne skal være offentligt tilgængelige i revideret stand sammen med indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde.

Til at revidere regnskabet vælges på repræsentantskabsmødet 2 revisorer, der vælges på skift.

 

 

§ 13 Udmeldelse

 

 

Udmeldelse af forbundet skal ske skriftligt inden den 31. december og skal være varslet mindst 4 måneder forinden.

 

§ 14 Tegning

 

 

Forbundet tegnes af bestyrelsen.

Bestyrelsens arbejds- og ansvarsfordeling er fastlagt i forretningsorden, som hvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til at tiltræde og underskrive.

 

 

§ 15 Vedtægter og opløsning

 

 

Repræsentantskabet kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at forbundet opløses.

 

Herværende vedtægter kan kun ændres med 2/3 majoritet i repræsentantskabet efter dettes regler for stemmeafgivelse.

 

I tilfælde af forbundets opløsning tilfalder forbundets formue en lukket konto, hvor midlerne deponeres i 5 år, og som kan udbetales til en ny organisation med det formål at fremme flugtskydning i Danmark. Såfremt udbetaling ikke er sket indenfor 5 år skal formue tilbagebetales til medlemsforeningerne.

 

 

Tidligere vedtægter fra 6. maj 1953 med ændringer fra maj 1953, september 1977, september 1990, februar 1992, februar 1996, marts 1997, april 1998, april 2001, marts 2005, marts 2009, marts 2011, marts 2014, november 2014.og 12.februar 2016

Sidst vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde d.18.marts 2018.

 

Vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 18. marts 2018